จะบ่มจิต เดินตามมรรค ต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดี เป็นเช่น พันธุ์องุ่น พันธุ์อ้อย พันธุ์ข้าวสาลีที่ดี แล้วเอามาปลูกดู เอามาทำดู จะให้เกิดเป็นผลที่สุกงอมขึ้นมาได้ จะบ่มมรรคให้ออกมาเป็นผลได้ มันมีขั้นตอนอยู่ ไล่ไปตามลำดับด้วยธรรม 5 อย่างนี้ คือ มีมิตรดี, ตัวเรามีศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์, ฟังธรรมอยู่เสมอ ๆ, มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ และมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ   

มีมิตรดีสหายดี จะทำให้เราตั้งอยู่ในศีลได้ มีจิตใจน้อมมาในทางที่จะฟังธรรมมากกว่าฟังเพลง ฟังเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลส มากกว่าที่เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลง อกุศลธรรมลดลง กุศลธรรมเพิ่มขึ้น นั่นเป็นการปรารภความเพียร ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง จะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจ ทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามวิญญูชน มีสมาธิ เกิดปัญญา เพื่อการบรรลุธรรม เหมือนแม่ไก่กกไข่ เหมือนการบ่มผลไม้

ในธรรมะวินัยนี้ เส้นทางมีอยู่ ให้มั่นใจ สบายใจ ปฏิบัติไปเลย เดินไปตามทางนี้ ตามทางอนาคามิมรรค อรหัตตมรรค เรามาหาทางออกกันดีกว่า ไม่เป็นภัยกับใคร ๆ แม้ที่ไหน ๆ มีแต่จะดีได้กันกับทุกคน เมื่อปฏิบัติแล้ว จะทำให้เราคลายปมออกคลี่ออก ตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วย คนอื่นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมเรา ก็ได้ประโยชน์ด้วย นี่คือลักษณะของธรรมะที่ไม่เป็นไปด้วยอาชญา ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสตรา

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต  E02S01  

#1948-1u0207