สมาธิ กับ นิวรณ์ มันเป็นของที่เข้ากันไม่ได้  อันใดอันหนึ่งอยู่ อีกอันหนึ่งต้องไป ถ้าจะอยู่ทั้ง 2 อัน ก็ต้องอยู่คนละขั้ว

นิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น ทำให้จิตไม่รวมลงเป็นสมาธิมี 5 อย่าง คือ อุทัจจะกุกุจจะ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา วิธีแก้ คือ อนุสสติทั้ง 10

Time Index

[05.00] นิวรณ์ 

[10.29] อุทธัจจะ กุกุจจะ 

[20.15] กามฉันทะ 

[27.22] พยาบาท 

[32.24] ถีนมิทธะ 

[38.25] วิจิกิจฉา 

[43.50] ทางแก้ ระลึกถึงอนุสติ10