ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นมานำเสนอถึง 3 เรื่องด้วยกัน ในเรื่องแรก เป็นเรื่องของนางหนูที่ออกอุบายจนสามารถทำให้แมวตายได้ ปรารภเรื่องของนางกาณา ที่ต้องเดินทางเพื่อไปแต่งงาน แต่ไม่สำเร็จ ติดขัดเพราะภิกษุ 4 รูป จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แสดงอนุบุพพีกถา จนนางได้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติผล

ในเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของ พระสัมมัชชนเถระ ผู้เที่ยวกวาดเนือง ๆ อยู่ตลอดเวลา และ เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องบุตรชายของคนฆ่าโค ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ ได้นำมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความที่ในกาลก่อนได้ตั้งอยู่ในความประมาท แต่ภายหลังได้แก้ไขดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท ซึ่งต้องมีการทำความเพียรที่ถูกต้อง และหมั่นสะสมบุญกุศลไว้สำหรับเป็นเสบียงเพื่อใช้ในโลกหน้า เรื่องราวจะมีรายละเอียดเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างไร รับฟังกันได้ในเอพิโสดนี้

“บัณฑิตทั้งหลาย ฟังธรรมแล้ว ย่อมผ่องใส เหมือนห้วงน้ำลึก ใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัวฉะนั้น”…เรื่องมารดาของนางกาณา

“ก็ผู้ใดประมาทในก่อน ภายหลังไม่ประมาท, ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างได้ เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้น”…เรื่องพระสัมมัชชนเถระ

“บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง, อนึ่ง บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม, อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี ท่านนั้น จงทำที่พึ่งแก่ตน, จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์”…เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์