โจทย์ชีวิต:”เพศทางเลือก” หรือ ที่เรียกว่า คนกลุ่ม LGBTIQ  ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความละเอียดละออมากในเรื่องของกาม เพราะเป็นไปตามวิสัยที่เคยมีมาเป็นมา ซึ่งถ้ามีความละเอียดมากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก จะทำให้เกิดมีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มาก ทำให้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวังได้มาก จะมีความทุกข์ในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันบ้าง การไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบ้าง คิดว่าจะมีความรักกับกลุ่มนี้คนนี้ แต่เขาก็นอกใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น เพราะว่าสภาพมันปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนี้…ในทางธรรมะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างไร และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับคนกลุ่มเพศทางเลือกนี้ จะมีการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกปรับใช้ได้อย่างไร?

แก้สมการ: ในสมัยพุทธกาล เพศทางเลือก เปรียบได้กับ บัณเฑาะก์ เป็นบุคคลที่เกิดมามีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเพศกำเนิด เรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เพราะว่าห้ามคนที่เป็นบัณเฑาะก์บวช และเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็เพราะได้ทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมไว้ในชาติก่อน ๆ คือ การคบชู้ล่วงภรรยาผู้อื่น หรือผิดศีล ข้อ 3 ซึ่งพระอานนท์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยผิดพลาดประพฤติไม่ดีในศีลข้อนี้และได้รับผลกรรมด้วยเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพว่าเป็นอะไร แต่ถ้าทำไม่ดีก็คือไม่ดี ณ ปัจจุบันนั้น และเรามีสิทธิ์ที่จะทำดีให้มันเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ทรามหรือประณีตไม่เท่ากัน กรรมมันก็ให้ผลต่างวาระต่างเวลากัน  แต่ให้มั่นใจว่า ถ้าทำดีแล้ว รักษาศีล ฝึกทำสมาธิ มีปัญญาที่จะละวางได้บ้าง เราจะเป็นสุขในเวลานั้นได้ เป็นทิฏฐธรรมสุข โดยตั้งจิตไว้เหนือกว่าในเรื่องของกาม เพราะว่ากามมันต้องมีการแบ่งแยกแน่ ทำให้มีสุขมีทุกข์ได้ แต่ถ้าเราเดินตามมรรคแปดไป นี้คือทางที่จะออกได้ และบุญกุศลที่เราได้ทำไปให้ตั้งอยู่ในความดี ก็จะค่อยส่งผลให้ได้เป็นความสุขในเวลาต่อ ๆ ไป 

กามจะทำให้จิตใจเราโลเล โลเลทั้งในบุรุษทั้งในสตรี เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เราต้องฝืน “กามเป็นความพยศ เป็นความเสพผิดดิ้นรน” เหมือนอยู่ในป่ามีขวากหนามมากมาย ให้ออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้ง คือ การหลีกออกจากกาม (เนกขัมมะ) ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ยินดีประพฤติอยู่ในศีลธรรม ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม และจุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมในข้อนี้ มีสภาวะจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน

“กระหม่อมฉัน (เมื่อเกิดเป็นลา) ต้องพาลูกผู้ดีทั้งหลายไปด้วยหลังบ้าง ด้วยรถบ้างฯ…จุติจากชาติเป็นลานั้นแล้ว ไปบังเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ ถูกนายฝูงผู้คะนองขบกัดลูกอัณฑะฯ…จุติจากชาติเป็นลิง ได้เกิดเป็นโคในทสันนรัฐ ถูกเขาตอน มีกำลังแข็งแรงกระหม่อมฉันต้องเทียมยานอยู่สิ้นกาลนานฯ…จุติจากชาติเป็นโค มาบังเกิดเป็นกะเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชชีจะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากจริง ๆนั่นเป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยาของผู้อื่น

ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นกะเทย ได้บังเกิดเป็นนางอัปสรในนันทวัน ณ ดาวดึงส์พิภพ มีวรรณน่าใคร่ มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร สวมกุณฑลแก้วมณี เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้อง เป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะ ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ เมื่อกระหม่อมฉันอยู่ในดาวดึงส์พิภพนั้น ระลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีก ๗ ชาติ ที่กระหม่อมฉันจุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว จักไปเกิดต่อไป

กุศลที่กระหม่อมฉันกระทำไว้ในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผล…จุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ ข้าแต่พระมหาราชา กระหม่อมฉันเป็นผู้อันชนทั้งหลายสักการบูชาแล้วเป็นนิตย์ตลอด ๗ ชาติ กระหม่อมฉันไม่พ้นจากความเป็นหญิงตลอด ๖ ชาติ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ชาติที่ ๗ กระหม่อมฉันจักได้เกิดเป็นเทวดาผู้ชาย เป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดา…กรรมทั้งหลายย่อมติดตามไปทุก ๆ ชาติ แม้ตั้งอสงไขย ด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม (ยังไม่ให้ผลแล้ว) ย่อมไม่พินาศไป”…มหานารทกัสสปชาดก : ว่าด้วยอดีตชาติพระอานนท์

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฎก Ep.30 , สมการชีวิต Ep.17 , คลังพระสูตร Ep.51       

#1u0118-1-190729