ถ้ามีไม้กายสิทธิ์ หรือ magic wand สามารถเสกให้กลับไปแก้ไขอดีต หรือไปอยู่ในอดีต ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับไปทำอะไร จะกลับไปไหม และถ้ารู้อนาคตกำหนดอนาคตได้ จะกำหนดอย่างไร

ปลดล็อกจากอดีตจากอนาคต เพราะอดีตหรืออนาคตก็ตาม ความคิดนี้มันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ คิดอยู่ในปัจจุบัน ๆ จึงเป็นทุกขณะ ๆ อยู่ในปัจจุบัน เพราะยึดถือจึงคิดอยู่เรื่อย ๆ เป็นออโตเมติก แต่อุบายที่ถ้าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นของคลอนแคลนเป็นของไม่เที่ยง มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา ‘เรียนรู้จากอดีต ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตไม่คาดหวัง’ สั่งสมเรื่องดี ๆ ทางกายวาจาใจ เราจะเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกได้

#64-1u25