ในเอพิโสดนี้ ได้ยก 2 เรื่องราวในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่พระพุทธเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย  คือ “ชัยทิศชาดก” ว่าด้วยโปริสาทกับพระเจ้าชัยทิศ เป็นเรื่องราวการรักษาสัจจบารมี ที่ทำให้มนุษย์กินคนกลับใจ และ “สสปัณฑิตชาดก” ว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน ปรารภเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญากระต่าย มีใจแนวแน่ในการบำเพ็ญทานบารมี  และยังสอนให้รู้ว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้มีศีลเทวดาย่อมคุ้มครอง