การสนทนาธรรมกับ คุณทรงพล ชูเวช ใน 4 ประเด็นคือ อานิสงส์การกินเจ, ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน, อนุโมนาบาป และการเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญ จะลบล้างกันได้ไหม?
ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อสันติวรบท เริ่มจากศีลข้อแรกคือ ไม่ฆ่าสัตว์ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนกินเนื้อจะไม่บริสุทธิ์ หรือกินมังสวิรัติแล้วคิดว่าบริสุทธิ์ แต่จิตใจยังติดอยู่ในรสอาหาร ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแค่นั้น มีลึกซึ้งลงไปอีก คือ การพิจารณาแล้วจึงบริโภคพอประมาณ นี้คือสามารถทำให้เกิดบุญ ความบริสุทธิ์ของอาหารก็ส่วนหนึ่ง ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ทางใจด้วย

อานิสงส์การถือศีลกินเจ หลักการในทางคำสอน “โภชเนมัตตัญญุตา” อยู่ง่ายกินง่าย รู้ประมาณในการบริโภค อาชีพที่ไม่ควรค้าขาย ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจ
เรื่องที่เหนือกว่าของมนุษย์ “อุตริมนุสธรรม” คือความที่ถูกอะไรกระทบ แล้วจิตยังชิว ๆ ได้ ถูกขับรถปาดหน้า ไม่โกรธ ถูกแซง 2 ขั้น ขโมยผลงาน ยังมีเมตตาให้ได้ นี้คือลักษณะเหนือมนุษย์ เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเรา มีความเป็นอุตริมนุสธรรม ในที่นี้หมายถึงการที่มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน

ธรรมะที่เกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน อุลตร้าแมน เป็นชื่อสมมุติที่สื่อถึงความเป็นคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ นั่นคือ “อุตริมนุสธรรม” เป็นธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป และการรที่มาระลึกถึงในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพุทธคุณ 9 จึงเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเรา ได้แก่  อรหํ (เป็นพระอรหันต์) คือ เป็นผู้บริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส, สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง), วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา คือความรู้ และจรณะ คือความประพฤติ ), สุคโต (เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว), โลกวิทู (เป็นผู้รู้แจ้งโลก), อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เป็นครูผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า), สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย), พุทฺโธ (เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว) และ ภควา (เป็นผู้จำแนกแจกธรรม)
การอนุโมทนาบาป จะได้ส่วนแบ่งบาปมาแน่นอน ดังนั้นอย่าให้จิตของเราไปยินดีกับความไม่ดีที่เกิดขึ้น ต้องห้ามเขาเสียจากบาป       
การทำกิจการที่เป็นอบายมุขแล้วมีการทำบุญแจกทาน จะลบล้างความไม่ดีได้ไหม? บุญกับบาปเป็นคนละบัญชีกัน ไม่สามารถลบล้างกันได้       

#1u0128-1-191007