ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาต หมวดธรรมที่มีหัวข้อธรรมจำนวน 2 ข้อ ใน อธิกรณวรรค หมวดว่าด้วยอธิกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของ พละ 2 โดยนัย 3  ธรรมเทศนาของตถาคต 2 แบบ เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อ เหตุให้เกิดในทุคติและสุคติ โทษแห่งทุจริต 5 อานิสงส์แห่งสุจริต 5 การละอกุศลและการบำเพ็ญกุศล ธรรมที่ทำให้พระสัจธรรมเสื่อมและเจริญ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)  

พละ 2  คือ ปฏิสังขานพละ (กำลังคือการพิจารณา) และ ภาวนาพละ (กำลังคือการเจริญ)

มีการพิจารณาทบทวนให้เห็นถึง  “ผลของกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นผลที่เลว ทรามทั้งในภพนี้และภพหน้า ก็ย่อมละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต บำเพ็ญกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต บริหารตนให้บริสุทธิ์” เพื่อพัฒนาทำให้มากเจริญให้มาก ซึ่งกำลังของพระเสขะ ที่จะละราคะ โทสะ และโมหะได้แล้ว ก็ย่อมไม่ทำกรรมที่เป็นบาปอกุศล และทำให้มากเจริญให้มากซึ่งโพชฌงค์ 7 (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) และฌานสมาธิทั้ง 4

เหตุที่ทำให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อ ก็คือ การที่ไม่ได้พิจารณาและพิจารณาตนเองให้ดี ของทั้งผู้ถูกโจทก์และผู้โจกท์

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S08E12 , S08E05 , #โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 1) , #โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 2) , #ผู้เป็นที่รักที่น่าพอใจ