ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาต หมวดธรรมที่มีหัวข้อธรรมจำนวน 2 ข้อ ใน ปริสวรรค หมวดว่าด้วยบริษัท กล่าวถึงลักษณะของบริษัท 2 โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย 10 ประเด็น (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)

บริษัท คือ กลุ่มคน ในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสถึง บริษัท 2 จำพวก ในแต่ละข้อ ๆ ได้แก่ 

(43) บริษัทตื้น/ลึก เป็นลักษณะของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติตามได้แบบผิวเผินหรือลึกซึ้ง

(44) บริษัทที่แตกแยก/สามัคคีกัน เป็นลักษณะกลุ่มนักปฏิบัติที่แตกแยกกัน หรือสามัคคีกัน

(45) บริษัทที่ไม่มี/มีหัวหน้ายอดเยี่ยม เป็นลักษณะกลุ่มนักปฏิบัติที่ได้หัวหน้าไม่น่าเอาเป็นตัวอย่าง หรือที่มีหัวหน้าเป็นแบบอย่างไปในทางเจริญ

(46) บริษัทที่ไม่เป็นอริยะ/เป็นอริยะ เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่ได้ผล หรือที่ได้รับผล

(47) บริษัทหยากเยื่อ/ใสสะอาด เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่มีความโปร่งใส หรือมีความโปร่งใส

(48) บริษัทที่ดื้อด้าน/ไม่ดื้อด้าน เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่บอกแนะนำไม่ได้ หรือบอกแนะนำได้

(49) บริษัทที่หนักในอามิส /หนักในสัทธรรม เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่หลงลาภสักการะหรือเอาธรรมะเป็นที่ตั้ง

(50) บริษัทที่ไม่เรียบร้อย/เรียบร้อย เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่ดำเนินตามพระวินัย หรือดำเนินตามพระวินัย

(51) บริษัทที่ไม่เป็นธรรม/เป็นธรรม เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่มีธรรมะ หรือมีธรรมะ

(52) บริษัทที่เป็นอธัมมวาที/ธัมมวาที เป็นลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ว่าร้ายกัน หรือที่ไม่ว่าร้ายกัน

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S08E18 , ขุดเพชรในพระไตรปิฎก S04E04