เมื่อตัวเราป่วยหรือคนใกล้ตัวป่วยด้วยโรคร้าย การทำใจให้ยอมรับเป็นการยาก การมีสติสัมปชัญญะจะทำให้เกิดปัญญายอมรับในความจริงว่า ร่างกายเป็นแบบนี้ เป็นธาตุ 4 กับกรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ใคร่ครวญว่ายังมีอกุศลธรรมใดในใจ ความกังวลความยึดถือที่ทำให้เราทุกข์ ยึดถือตรงไหน ให้แก้ที่ตรงนั้น ทำความเข้าใจที่ตรงนั้น เรื่องกายให้หมอดูแล เรื่องใจเราต้องดูแลเอง ถ้าเรามีศีล สติ สมาธิ และปัญญา เราจะยอมรับได้ การยอมรับได้นั่นคือ การเจริญมรณสติ การมีธรรมะ 5 ข้อที่เมื่อเราป่วยจะทำให้เราเป็นคนป่วยที่ดี และเมื่อเป็นคนดูแลก็จะเป็นคนดูแลที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนเกณท์พิจารณาว่ารักษาแค่ไหนจึงจะพอ ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายรักษาแล้วหาย ไม่สำคัญเท่ากับการเห็นทุกข์ให้เห็นธรรม อย่ายึดกาย ให้เห็นว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิด ทุกข์เท่านั้นที่ดับ

#64-1u09