ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เป็นตอนแรกของ “อริยสัจ องค์ความรู้แห่งปัญญา” 

เริ่มด้วย ทุกข์ ต้องกำหนดรู้  ทุกข์ ต้องรอบรู้ และทุกข์ ต้องเข้าใจ นั้นคือ “ทุกขอริยสัจ ที่ต้องปริญญายะ”