ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง “อริยสัจ” และในวันนี้เป็นเรื่องของ “ทุกขสมุทัยอริยสัจ” เหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์

เหตุเกิดของความทุกข์ คือ ตัณหา ลักษณะของตัณหา คือ 1. ทำให้มีการเกิดอีก  2. ประกอบด้วยความกำหนัด  3. เพลินในอารมณ์ 

พระพุทธองค์ท่านทรงแจกแจงไว้ ดังนี้ ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น

ประกอบไปด้วย 3 อย่างนี้ คือ “ ทุกขสมุทัย”