ทิศทั้งหกประกอบด้วยอะไรบ้าง
บทบาทหน้าที่ในทิศทั้งหก ทั้งเชิงอนุเคราะห์และพึงบำรุง