ความมหัศจรรย์ของธรรมะใน การสร้างทานบารมี ที่จะเห็นได้จากการสั่งสมทานบารมีของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติเมื่อครั้งทรงเป็นพระโพธิสัตว์อย่างมากมาย เช่น เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีวิชราช ได้ทรงทำทานที่ทำได้ยาก คือ สละดวงตาทั้ง 2 ข้าง ให้เป็นทาน และก็ทรงสละปัญจมหาบริจาค 5 อันได้แก่ สละทรัพย์สมบัติ สละร่างกาย สละชีวิต สละลูก สละภรรยา ให้เป็นทาน เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร

ในเอพิโสดนี้ จึงยกทั้ง 2 เรื่องราวมาประกอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและเงื่อนไขในการสร้างทานบารมีของพระโพธิสัตว์นั้น มีความแตกต่างกับการให้ทานทั่ว ๆ ไป อย่างไร?

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E53