ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันต่อเนื่องไป ผูกกันไปเรื่อย ต่อให้จบที่กระบวนการยุติธรรม แต่ในใจไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบ เจ็บฟรีนะ แต่ถ้าเจ็บแล้วจบ จบที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้างของคนอื่นบ้าง 

ระลึกถึงความดี เริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นสัมมาสติได้ ความไม่ดีใดผ่านมา จะเห็นโทษของความไม่ดีได้นั้น นั่นคือ ปัญญา มีสติมีปัญญาจะทำความที่ไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยกัน ทำให้มีคุณธรรม กุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ 

#64-1u41