จุลลธนุคคหชาดก เป็นเรื่องแรกที่ได้ยกขึ้นมาในเอพิโสนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นท้าวสักกะ ปรารภภิกษุรูปหนึ่งถูกภรรยาเก่าประเล้าประโลม จึงมีความกระสันอยากจะสึก ข้อคิดที่ได้คือ การมีสติในชีวิตประจำวัน และพึงระวังความคิดที่เป็นไปในทางกาม พยาบาท เบียดเบียน อันจะทำให้เสื่อมจากคุณธรรมต่าง ๆ ได้ ดังเช่นภิกษุผู้กระสันอยากจะสึกรูปนี้

และในเรื่องที่สอง วรุณชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีลูกศิษย์ผู้เกียจคร้าน ทำงานไม่ถูกเวล่ำเวลา ไม่ถูกขั้นตอน จนทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ข้อคิดที่ได้คือ ให้เรามีความไม่ประมาท ตั้งตนอยู่ในธรรม มีความเพียรให้ถูกเวลา ขยันในทางที่ถูกวิธี จึงจะเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา S02E23