ในวันนี้ได้นำเสนอชาดก ที่เกี่ยวเรื่องของดอกบัวที่บานอยู่บนหลุมถ่านเพลิง หลุมเพลิงที่เต็มไปด้วยถ่านของไม้ตะเคียน อันเป็นถ่านไม้ที่ไม่มีเปลวเพลิงแต่กลับมีอันตรายมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นเปลวไฟหรือควันไฟได้เลย แต่ทำไมดอกบัวถึงกลับไปปรากฏอยู่ในที่นี้ได้ และด้วยเหตุผลอะไร? ติดตามรับฟังคำตอบได้ในนิทานพรรณนา ตอน “จิตที่มั่นคงในความดี”

“แม้บุคคลผู้ลามกย่อมเห็นกรรมอันเจริญ ตราบเท่าที่กรรมอันลามกยังไม่ให้ผล ก็ในกาลใด กรรมอันลามกย่อมให้ผล ในกาลนั้น บุคคลผู้ลามกนั้น ย่อมเห็นกรรมอันลามกทั้งหลาย”

– ขทิรังคารชาดก อรรถกถา กุลาวกวรรค.