นิทานพรรณาวันนี้มาในชาดกที่ชื่อว่า “ฆตบัณฑิตชาดก” เป็นเรื่องราวปรารภความที่ว่า…เมื่อลูกตาย แล้วเกิดความเสียใจ จะชำระกำจัดความเสียใจนั้นได้อย่างไร ? และจะทำใจอย่างไร ? ซึ่งถ้าเราได้ฟังเรื่องราวของชาดกนี้ จะพบได้เลยว่ามีแง่มุม มีข้อคิดอยู่หลายอย่างทีเดียว ที่พระพุทธองค์ต้องการสอนให้เราได้รู้วิธีว่าอะไรเป็นหนทางที่ว่าด้วย ความดับความโศก