จากเอพิโสดที่ผ่านมา ได้นำเสนอเรื่องราวของพระมหาสาวกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศในด้านต่าง ๆ กันไปแล้วนั้น ด้วยเห็นว่ายังมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ที่มาในส่วนของอรรถกถา เพื่อประกอบการศึกษาให้ได้เห็นข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงยก ธรรมบทแปลเรื่อง “สญชัย” ขึ้นมานำเสนอ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน

ซึ่งในเอพิโสดแรกนี้ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ พระอัครสาวกคู่เลิศ คือ พระโมคคัลลานะ (พระอัครสาวกเบิ้องซ้าย) และ พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบิ้องขวา) ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันกับสัญชัยปริพาชกอย่างไร และเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานตำแหน่งนี้ให้แก่ท่านทั้งสอง

ประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมให้ในที่นี้ ตรงจุดที่ว่า ทำไมไม่ทรงประทานแก่พระมหาสาวกรูปอื่นที่บวชมาก่อน แต่กลับประทานให้แก่ผู้บวชภายหลัง จนเป็นเหตุให้เกิดการติเตียน พระพุทธเจ้าจึงทรงยกบุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ บุรพกรรมของเหล่าภิกษุ 55 รูป โดยมีพระยสเถระ เป็นต้น และบุรพกรรมของเหล่าพระภัทรวัคคีย์ 30 คน ขึ้นมากล่าวให้ได้ทราบว่า พระองค์ไม่ได้ทรงประทานเพราะเลือกหน้า แต่ทรงประทานตำแหน่งให้ตามแต่ละคน ๆ ที่ได้ตั้งความปรารถนามา

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฎก E01S08 , E01S09 , E01S10 ,  คลังพระสูตร E08S55