ในเอพิโสดนี้ ได้คัดสรรเรื่องราวจาก หนังสือนิทานกตัญญู 100 เรื่อง ที่รวบรวมจากพระไตรปิฎก และคัมภร์อรรถกถา ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญู กล่าวถึงบุคคลในสมัยพุทธกาล ที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นการแสดงออกถึงความดีงาม เป็นเครื่องหมายของคนดี มานำเสนอให้ได้ฟังกันถึง 3 เรื่อง เริ่มด้วย…
 “มัจฉทานชาดก” ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา และผลบุญจากการอุทิศบุญให้กับเทวดา
 “ธรรมเทวปุตตชาดก” ว่าด้วยธรรมเทพบุตร | ธรรมชนะอธรรม
“ภิกษุมีภัณฑะมาก” ธรรมบทแปลภาคที่ 5 เรื่องที่ 114 (สั่งสมสิ่งของ)

และในทั้ง 3 เรื่องนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะมาสรุปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติให้แก่ท่านผู้ฟัง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่: #ธรรมย่อมชนะอธรรม ,  #สากัจฉาธรรม – การตอบแทนบุญคุณบิดามารดา , #สากัจฉาธรรม-สุปฺปฏิการ การกระทำตอบ