รวบรวมเรื่องราวที่มีมาในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มาเกิดเป็น นาค ครุฑ คนธรรพ์ และวลาหก และทำอย่างไรจึงจะคลายความเป็น นาค และครุฑ แล้วกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ ซึ่งสัตว์และเทวดาทั้งหมดนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

เพิ่มเติมด้วยเรื่อง ตระกูลพญางูอีก 4 ประเภท มาในอังคุตตรนิกาย ทรงแสดงว่า ถ้าภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูนี้ ก็จะไม่ถูกสรรพสัตว์รบกวน