“เราต้องเห็นอาพาธในขั้นนั้น ๆ เห็นคุณในขั้นต่อไปที่ยังไม่ได้ จึงจะไปได้”

Q: ทำไมจึงกล่าวว่าเกิดเป็นมนุษย์แสนยาก ทั้งที่เกิดกันเยอะ
A: ตามพุทธพจน์เป็นเช่นนั้น ที่เรายังไม่เห็นมีมากกว่าที่เราเห็นดั่งขนโค และเขาโค

Q: ทำไมกำลังของฌานจึงเสื่อมได้
A: กำลังของฌานที่มีอาจมีน้อย เสื่อมได้ เพราะไม่สำรวมอินทรีย์

Q: สึกมาอยู่กับสีกาบาปหรือไม่
A: ถูกศีลอยู่แต่ไม่ถูกใจ บาปตรงที่มีราคะโทสะโมหะ ถ้าเชื่อในวิชชา 3 ที่มี ควรนำมาใช้กำจัดกิเลสไม่ใช่ใช้เป็นข้ออ้างของกิเลส 

Q: น้ำผึ้งมะนาวเป็นปานะหรือไม่
A: มีส่วนผสมของเภสัช ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้รับ

Q: วิตก วิจารณ์ ความคิดในฌาน 1 คืออะไร
A: วิตก คือ ความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วิจารณ์ คือ ความคิดที่ลึกลงไปในเรื่องนั้น เป็นความคิดที่ไม่มีกามพยาบาทเบียดเบียน ต้องเห็นอาพาธในแต่ละขั้นของสมาธิที่ได้ และเห็นคุณของสมาธิที่อยู่เหนือขึ้นไป จึงจะพัฒนาไปได้ ทำให้ชำนาญดุจโคขึ้นภูเขา เหมือนเป็นเครื่องเล่นกีฬาในฌาน

Q: สิ่งที่ทำให้ดำรงอยู่ในสมณเพศได้
A: หิริ โอตัปปะ และความสุขในฌาน

Q: อะไรคือที่สุดแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
A: วิมุต และวิมุตติญาณทัสสนะ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นสามัญญผล

Q: อยู่ไกลครูอาจารย์จะรู้ได้อย่างไรว่ามีโยนิโสมนสิการ
A: โยนิโสมนสิการ คือ ความแยบคายตามอริยสัจ 4 ใคร่ครวญตามนี้ เมื่ออยู่ไกลก็ต้องฝึกเตือนตนด้วยตน