ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข ในเรื่องการงาน ในที่นี้เน้นมาที่หัวหน้า หรือคนที่มีลูกน้องมีบริวาร ธรรมที่จะเชื่อมองค์​กร ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคีกัน คือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเจ้านายจะรักษาความเป็นผู้นำได้ต้องมี ‘พรหมวิหาร 4’ และองค์กรจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องมี ‘อิทธิบาท 4’  

“งานทุกอย่าง เราสามารถที่จะสร้างกุศลธรรมในงานนั้นให้เกิดขึ้นได้” เพราะอย่างนั้นเราต้องปรับจิตให้เกิดฉันทะในการทำงาน แม้จะไม่ชอบงาน แต่ให้มีความพอใจไว้ในสิ่งที่เราทำ นั่นคือ สันตุฏฐี มีความเห็นอกเห็นใจในหมู่คณะ ทำหน้าที่ที่เป็นเจ้านายลูกน้องให้ดี องค์กรนั้นไปได้แน่นอน  

ส่วนการครองเรือน อย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราอยาก อันนั้นจะทำให้เราทุกข์  แต่ให้อยู่บนพื้นฐานของเมตตา มี ‘ฆราวาสธรรม 4’ ทำหน้าที่ของสามีภรรยาให้ดี จิตใจเป็นกุศล ชีวิตมีกำไรแน่นอน