ที่ต้องดูดวงเพราะไม่มั่นใจ ความมั่นใจในทางคำสอน คือ ศรัทธา ซึ่งวิธีที่พระพุทธเจ้าทำนาย คือ ประกอบด้วยเหตุและผล เป็น “ศรัทธาที่ไม่งมงาย แต่ประกอบด้วยปัญญา” ส่วนการอธิษฐาน คือ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้อง

ดังนั้น ให้เราเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาของตัวเราเอง มีความมั่นใจแล้วสร้างเหตุปัจจัย ตามกำลังความเพียร ผลเราได้แน่ด้วยการอธิษฐานที่ถูกต้อง