ศรัทธา คือ พลังที่จะก่อให้เกิดการบรรลุธรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับศรัทธาที่ตั้งไว้ในแง่มุมทั้งผิดและถูก
เหตุปัจจัยและตัวอย่างการปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์