Q: พระไม่แต่งงานไม่มีลูก แก่มาใครจะดูแล
A: การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจากการเกิดแก่และตาย คือ การปฏิบัติตามมรรค 8 เพราะวัฏฏะจะถูกตัดให้สั้นลง การบวชจึงแก้ปัญหานี้ได้มากกว่า ส่วนความแก่ในชาตินี้ พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระช่วยดูแลกันเป็น 1 ในวัตร 14 ถึงแม้ไม่มีคนดูแลแล้วตายไป การตายนั้นก็คุ้มค่า ถ้าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

Q: นั่งสมาธิแล้วง่วงควรแก้อย่างไร
A: พระพุทธเจ้าแนะเทคนิคไว้ 8 ข้อ ในที่นี้ให้ดูมาที่ ทำไมความง่วง หรือถีนมิทธะจึงวนกลับมาได้อยู่เรื่อย ๆ เป็นเพราะความง่วงนี้มีกำลังจากความยินดีในการเอนข้างหรือเคลิ้มหลับ วิธีแก้ คือ รู้สึกตัวเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นทันที ใช้สติเป็นตัวแก้

Q: ผู้ชนะการเกิด ภาษาบาลีว่าอย่างไร
A: การเกิดเป็นส่วนของทุกข์ที่ต้องทำความเข้าใจ กิเลสเป็นส่วนที่ต้องละต้องชนะ ให้ทำความเข้าใจตามหลักอริยสัจ 4  ภาษาบาลี คือ ชิตังเมเราชนะแล้ว ปริญญายะเราเข้าใจแล้ว

Q: ทางสายเอกในพุทธศาสนาคืออะไร
A: พุทธพจน์ระบุไว้ คือ สติปัฏฐาน 4 และมรรค 8 แต่คำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าล้วนรวมลงในมรรค 8 ดังนั้นธรรมะทั้งหมดจึงเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวสู่นิพพาน นิพพานนั้นมีหลายท่าให้ขึ้น

Q: ทำไมบางคนจึงฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
A: จะฟังให้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ให้รู้ว่านี่คือทุกข์ นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ 2. ให้รู้ว่านี่คือความดับทุกข์ นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ ฟังให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลตามอริยสัจ 4 จึงจะเข้าใจได้ ธรรมะไม่ยากเกินเข้าใจถ้ามีความตั้งมั่นความเพียรและมั่นใจ

Q: การเห็นอนิจจังแม้ขณะสุข เห็นอย่างไร 
A: การเห็นความไม่เที่ยงเป็นส่วนของปัญญา ปัญญาต้องแก้ด้วยปัญญา เห็นความสบายใจความสุขที่มีว่ามันไม่เที่ยงตั้งแต่มันเกิดอย่าไปเห็นแต่ตอนมันจบ จะเห็นตรงนี้ได้ต้องไม่เพลินไปในสุขนั้น มีสติ