สมาธิคืออะไร และรายละเอียดขั้นตอนของการเกิดสมาธิ, ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางประการเกี่ยวกับสมาธิ, ผลและอานิสงส์จากการฝึกสมาธิ, วิธีการฝึกทำสมาธิ และวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การมุ่งไปสู่ “สัมมาสมาธิ” ต้องเริ่มจากสติ ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายนั่นคือ สติปัฏฐานสี่ ซึ่งอยู่ที่เราระลึกได้ ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นนานได้ โดยใช้เครื่องมือจากหลักของอนุสสติสิบอย่าง เมื่อทำอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอน จะทำให้เกิดผลและอานิสงค์ขึ้นอย่างแน่นอน