คำถามที่อาจพบบ่อย

1. มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหรือไม่ ?

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลีกเร้นทั้งหมด มาจากการบริจาคโดยผู้หลีกเร้นรุ่นก่อนๆ, หากท่านมีความประสงค์ที่จะแบ่งบันประโยชน์ที่ท่านได้รับให้กับผู้อื่นบ้าง ท่านก็สามารถทำได้ด้วยการบริจาคในวันสิ้นสุดการหลีกเร้นปฏิบัติ

2. ปฏิบัติไม่ครบตลอด ๗ วันได้หรือไม่ ?

ได้ ก็ต่อเมื่อท่านเคยเข้าหลีกเร้นเต็มหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สำหรับผู้หลีกเร้นปฏิบัติครั้งแรกจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับระเบียบวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงจำเป็น ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบ 7 วันตลอดหลักสูตร กลับได้ 06.30 น. ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ แปด )

3. ผู้ใดควรจะเข้าหลีกเร้นปฏิบัติ ?

พระภิกษุ/สามเณร, บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตประสาท ควรได้รับการรักษาอาการทางจิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน

4. กฎการหลีกเร้นทำไปเพื่ออะไร และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ?

การงดเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิภาวนา เพราะผู้หลีกเร้น จะเห็นจิตตนเองชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้พูดคุยและส่งสัญญาณ/ขีดเขียน/แสดงท่าทางต่างๆ ตลอด 6 วันแรกและจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 ของการปฏิบัติ

5. ต้องเตรียมสิ่งใดไปหลีกเร้นบ้าง ?

ผู้หลีกเร้นควรเตรียมไฟฉายและของใช้ส่วนตัว ( เช่น เสื้อผ้า สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ ) ทางวัดฯได้เตรียมเครื่องนอนพื้นฐาน และอุปกรณ์รับประทานอาหารไว้ให้ ( พระภิกษุ/สามเณร โปรดนำบาตรและบริขารที่จำเป็นของท่านมาด้วย )