อดทนคือทุกสิ่ง

หลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้มีความสุข ราบรื่น ยืนยาวไปได้

หนังสือเสียง เชิญฟัง …
อ่านพระสูตรเรื่อง
สงครามระหว่างเทพ และอสูร

ตอนที่ 1: เหตุแห่งสงคราม “เวปจิตติสูตรที่ ๔

เวปจิตติสูตรที่ ๔ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕

เมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเกิดขึ้น ท้าวเวปจิตติจอมอสูรตรัสแก่เหล่าอสูรว่า เมื่อชนะให้ท่านทั้งหลายมัดท้าวสักกะจอมเทวดา ด้วยการมัดห้าแห่งอันมีคอเป็นที่ ๕ ในขณะที่ท้าวสักกะจอมเทวดาก็บัญชาแก่เหล่าเทวดาด้วยถ้อยคำเดียวกัน ในสงครามครั้งนั้นเหล่าเทวดาชนะจึงได้จับท้าวเวปจิตติมัด จอมอสูรได้บริภาษท้าวสักกะด้วยวาจาอันหยาบคาย หากแต่จอมเทพมิได้ตอบโต้ เหตุเพราะเห็นประโยชน์ของขันติ จึงกล่าวว่า ผู้ใดแลเป็นคนมีกำลังอดกลั้นต่อคนผู้ทุรพลไว้ได้ ความอดกลั้นของผู้นั้น บัณฑิต ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่ง

ตอนที่ 2: ท้าวสักกะชนะด้วยวาจาสุภาษิต ไม่ใช่ชนะด้วยการด่าตอบ “สุภาษิตชยสูตรที่ ๕

สุภาษิตชยสูตรที่ ๕ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕

เมื่อสงครามระหว่างพวกเทวดากับอสูรได้เกิดขึ้นแล้ว ท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้ตรัสแก่ท้าวสักกะจอมเทวดา ว่าด้วยการเอาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิต เหล่าผู้ตัดสินทั้งเทวดาและอสูรได้กล่าวว่า คำสุภาษิตของจอมอสูรนั้นมีความเกี่ยวเกาะด้วยอาชญา และศาตรา มีความหมายมั่น ความแก่งแย่ง ความทะเลาะวิวาท หากแต่คำสุภาษิตของจอมเทพนั้นไม่เกี่ยวเกาะด้วยอาชญา และศาตรา เพราะเหตุเช่นนี้ จึงมีความไม่หมายมั่น ไม่แก่งแย่ง ไม่ทะเลาะวิวาท ท้าวสักกะจอมเทวดาจึงชนะด้วยการกล่าวคำสุภาษิต

ตอนที่ 3: แม้แพ้ ก็กลับชนะได้ “กุลาวกสูตรที่ ๖

กุลาวกสูตรที่ ๖ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕

การทำสงครามระหว่างเทวดาและอสูรได้เกิดขี้น ในสงครามคราวนี้เหล่าอสูรเป็นฝ่ายมีชัย เหล่าเทวดาผู้พ่ายแพ้ต่างพากันหนี อสูรได้ใจชวนกันไล่เทวดาเหล่านั้น ท้าวสักกะได้ตรัสกับมาตลีสังคาหกเทพบุตรว่าให้หลีกเลี่ยงรังนกในป่าไม้งิ้วนี้ และให้กลับรถออกไปถึงจักต้องเสียสละชีวิตในเหล่าอสูร แต่ไม่ควรทำอันตราแก่รังนกนี้เลย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับบัญชาจึงให้รถซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวหันหลังกลับ เหล่าอสูรเห็นดังนั้นต่างตกใจกลัวรีบกลับเข้าสู่นคร ท้าวสักกะจึงได้รับชัยชนะ โดยธรรมะแห่งพระองค์

ชอบหนังสือเล่มนี้ ?, รีวิวเลย…

ร่วมพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน กรุณาติดต่อ

คุณวิรัตน์ โนนคู่เขตโขง

โทร. 081-483-1719