พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เป็นครูผู้สอนมนต์มาณพทั้งหลาย โดยมีหัวหน้ามาณพชื่อว่า เสตเกตุ เป็นมาณพเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็นผู้มีมานะมาก อยู่มาวันหนึ่งเขาออกจากพระนครไปพร้อมกับมาณพอื่นๆ ได้เห็นจัณฑาลคนหนึ่งกำลังเข้าพระนคร เขารีบบอกจัณฑาลผู้นั้นให้ไปใต้ลม เพราะกลัวลมที่พัดผ่านตัวของเขาจะมากระทบร่างของตน จัณฑาลผู้นั้นจึงถามปัญหาว่าธรรมดาทิศมีเท่าไร แต่มาณพผู้เกิดในสกุลพราหมณ์กลับตอบไม่ได้ เหตุเพราะลูกคนจัณฑาลเป็นบัณฑิต ไม่ได้ถามถึงทิศต่างๆ แต่ถามถึงทิศที่มาณพยังไม่เห็น ไม่ได้ยินและยังไม่รู้

#เสตเกตุชาดก

อ่าน “อรรถกถา เสตเกตุชาดกว่าด้วย คนที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศ”

#อุททาลกชาดก

อ่าน “อรรถกถา อุททาลกชาดกว่าด้วย จรณธรรม”


Timeline
[00:36] นิทานพรรณนา “สาระดี อยู่ที่กุศลธรรม”
[04:36] เกริ่นนำ
[12:27] เสตเกตุชาดก ว่าด้วยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศ
[46:22] อุททาลกชาดก ว่าด้วยจรณธรรม