คอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม

ในทางพุทธศาสนา การเจริญสมาธิวิปัสสนา ทำเพื่อมุ่งหวังวิชชาและวิมุตติ และเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่สุขในปัจจุบัน. การหลีกเร้น คือการหลีกออกทั้งทางกายและทางใจ เพื่อใช้เวลาฝึกทำให้จิตสงบ ให้ได้ความมีอารมณ์เดียว เป็นจิตที่ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ เป็นจิตที่อ่อนเหมาะควรแก่การงาน. งานคือการเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ คือ ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค มีปัญญารู้เห็นซึ่งความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในธรรมทั้งหลาย. เป็นผลให้หน่ายแหนง จางคลาย กระทั่งหลุดพ้นในที่สุด.


ข้อมูลที่ต้องรู้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติธรรมในหลักสูตร

คลิกอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนสมัคร หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ ตามรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งมีระบุในใบสมัครแบบแผ่นที่ได้รับแจกมา หรือจากใบสมัครเป็นไฟล์ pdf ซึ่งมีให้ดาวน์โหลด อยู่ในหัวข้อ การส่งใบสมัคร.

  1. กฎระเบียบการหลีกเร้น
  2. ตารางกิจประจำวัน
  3. การส่งใบสมัคร
  4. ปฏิทินคอร์สประจำปี
  5. คำถามที่พบบ่อย

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการนั่งท่าขัดสมาธินานๆ ทางวัดมีเก้าอี้ให้นั่ง.


สำหรับผู้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น

หลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติธรรมนี้ มีระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเมื่อรวมวันเดินทางมาถึงและวันเตรียมกลับด้วย ก็เป็น 9 วัน เหมาะสำหรับทั้งฆราวาสและบรรพชิต ทั้งผู้ที่เคย หรือ ไม่เคยฝึกสมาธิวิปัสสนามาก่อนเลยก็ตาม โดยมรรควิธีที่ใช้สอน และปฏิบัติร่วมกันในระหว่างคอร์ส คือ อานาปานสติ ตามแบบที่เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งเมื่อเจริญให้มาก กระทำให้มากแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

รับเฉพาะผู้สนใจตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น ผู้ที่ตั้งใจมาด้วยจุดประสงค์อื่นๆ ( เช่น มาขายของ มาเพื่อหา downline เพื่อเหตุทางธุรกิจ เป็นต้น ) จะไม่ได้รับเข้าร่วมปฏิบัติในทันที เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ก็จะอธิบายให้เข้าใจว่า จุดประสงค์ของการมาเจริญมรรค คืออะไร เมื่อเข้าใจแล้ว และมีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมจริง จึงจะรับสมัครเข้ามาปฏิบัติ. อนึ่ง ในระหว่างคอร์ส หากมีการทำผิดกฏ ในลักษณะที่เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ทางวัดฯขอสงวนสิทธ์ในการปฏิบัติของท่าน.